SK Broadband ทำลายสถิติเขตสัญญาณที่มีขนาด 1Gbps ของ Gfast ด้วยการเปิดใช้งานโซลูชั่น Sckipio

SK Broadband เปิดบริการ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในโซลและซองนัม ประเทศเกาหลีใต้ RAMAT GAN, Israel, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sckipio Technologies และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ SK Broadband ได้ประกาศการปรับด้านการพาณิชย์อินเทอร์เน็ตของ Gfast ด้วย 212MHz…

SK Broadband ทำลายสถิติเขตสัญญาณที่มีขนาด 1Gbps ของ Gfast ด้วยการเปิดใช้งานโซลูชั่น Sckipio

SK Broadband เปิดบริการ Gfast ด้วย 212MHz กิกะบิตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในโซลและซองนัม ประเทศเกาหลีใต้ RAMAT GAN, Israel, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sckipio Technologies และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ SK Broadband ได้ประกาศการปรับด้านการพาณิชย์อินเทอร์เน็ตของ Gfast ด้วย 212MHz…