Patton มอบ IPv6 Services ที่ Network Edge

การดำเนินการปรับปรุง IPv6 ใน SmartNode VoIP CPE ให้ดียิ่งขึ้น Patton สนับสนุนในด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้ง่ายขึ้นและทำให้มีการปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงสำหรับผู้ให้บริการและผู้ประกอบการต่างๆ SmartNode VoIP… ให้คุณทำได้มากกว่าแค่พูดคุยกัน! GAITHERSBURG, Md., Nov. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่ปี 1984 ได้ปรับปรุง…