Huber ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นที่เหลือในการร่วมลงทุน MAGNIFIN

แอตแลนตา, May 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม J.M. Huber Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Huber”) ได้ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ RHI Magnesita (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “RHIM”) เพื่อเข้าถือหุ้น 50% ในการร่วมลงทุนแบบ 50/50 ของบริษัท…